Nawigacja

Aktualności

Komunikat dla klientów OUM Wrocław

Autor : Grzegorz Galik
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Za wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane czynności sprawdzenia w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań i nie może być zalegalizowany, opłata ponoszona jest przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Nieuiszczenie tej opłaty w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Wysokość należnych opłat za ww. czynności ustala we własnym zakresie wnioskodawca.

1. Koszty dodatkowe

 

 1. Za koszty dodatkowe uważa się wydatki bezpośrednio związane z czynnością urzędową, tj. koszty podróży służbowych, koszty transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych, koszty związane z opłatami za przejazd drogami płatnymi
 2. Organ administracji miar informuje wnioskodawcę o kosztach dodatkowych po wykonaniu czynności urzędowych w formie pisemnej. Na wcześniejszym etapie wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia wysokości kwoty kosztów dodatkowych.
 3. Należy przyjąć, że informacja organu administracji miar o wysokości kwoty kosztów dodatkowych stanowi podstawę do samodzielnego ustalenia przez wnioskodawcę wysokości kwoty kosztów dodatkowych, dlatego wnioskodawca powinien uiścić rzeczone opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informacyjnego.
 4. W przypadku braku zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia, w którym strona powzięła wiedzę o wysokości kosztów dodatkowych, organ wydaje decyzję, stanowiącą podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

2. Niedopłata spowodowana błędnym zastosowaniem stawki lub omyłką rachunkową

 

 1. Wnioskodawca ustala wysokość stawki za czynności urzędowe we własnym zakresie.
 2. Należy przyjąć, iż przez nieuiszczenie opłaty rozumie się także uiszczenie opłaty w części.
 3. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca pomyli się i zastosuje niewłaściwe stawki organ pozostawia wniosek bez rozpoznania, gdyż ewentualna dopłata do już zapłaconej kwoty, byłaby dokonana po upływie 7-dniowego terminu.
 4. w takim przypadku (nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości) pozostawienia wniosku bez rozpoznania po stronie organu powstaje nadpłata, którą należy zwrócić wnioskodawcy.

 

3. Niedopłata spowodowana błędnym określeniem przyrządu podlegającego legalizacji (błąd wnioskodawcy co do parametrów przyrządu pomiarowego)

 

 1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości określenia przez stronę przyrządu pomiarowego organ powinien ustalić zakres żądania strony.
 2. Strona może aż do chwili wydania decyzji, dokonać zmiany złożonego wniosku.
 3. Jeżeli wnioskodawca dokona modyfikacji i uiści wymaganą należność organ powinien procedować zmodyfikowany wniosek.
 4. Należy mieć na uwadze, że postępowanie administracyjne jest postępowaniem pisemnym i ewentualna zmiana zakresu wniosku powinna co do zasady przybrać formę podania.
 5. Organ administracji nie może samodzielnie rozszerzyć zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego wychodząc poza zakres wniosku.
 6. W przypadku braku działań ze strony wnioskodawcy oraz nieuiszczenie opłaty w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie powoduje pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. Po stronie organu powstaje nadpłata, którą należy zwrócić wnioskodawcy.
do góry