Nawigacja

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Autor : Iwona Wojdat
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

 

Na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • osobiście: w sekretariacie Okręgowego Urzędu Miar w godzinach 7.30-14.30
    ul.  Młodych techników 61/63 53-647 Wrocław
  • korespondencją pocztową na adres Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych techników 61/63 53-647 Wrocław,
  • korespondencją elektroniczną na adres mailowy oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
  • poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą, na adres 0oyg28k6wc/SkrytkaESP

 

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu
 nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę
 o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż
 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób
 i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów,
o których mowa powyżej.

Lewy Alt (+ Shift) + 1 Strona Główna Lewy Alt (+ Shift) + 2 Informacja o Urzędzie w PJM Lewy Alt (+ Shift) + 3 Łatwy tekst do czytania ETR Lewy Alt (+ Shift) + 4 Tłumacz języka migowego Lewy Alt (+ Shift) + 5 Kontakt do OUM Wrocław Lewy Alt (+ Shift) + 6 Kontakt do wydziałów zamiejscowychLewy Alt (+ Shift) + 7 Tekst odczytywany maszynowoLewy Alt (+ Shift) + 8 Wniosek o zapenienie dostępności

do góry