Nawigacja

Urząd

Regulamin monitoringu

Autor : Czesława Kowalska-Mydlarczyk
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

REGULAMIN MONITORINGU W OKRĘGOWYM URZĘDZIE MIAR  WE WROCŁAWIU

 

§ 1

Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu;
  2. lokalizacje usytuowania kamer – załącznik nr 1 Regulaminu;
  3. zasady zapisu obrazu;
  4. zasady udostępniania zapisów monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, zwany dalej Urzędem, z siedzibą przy ulicy Młodych Techników 61-63 we Wrocławiu.
 3. Przy wejściu do budynku Urzędu znajdują się tablice informacyjne o treści „obiekt monitorowany”.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępna jest na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu oraz na stronie internetowej wroclaw.gum.gov.pl.
 5. Regulamin monitoringu w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu dostępny jest na stronie internetowej wroclaw.gum.gov.pl.

 

§ 2

Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie Urzędu.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane.

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar Urzędu objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje: teren wokół budynku Urzędu, parking wraz z garażami oraz chodnik przy ul. Młodych Techników 61-63.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 14 dni licząc od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Po upływie okresu o którym mowa w pkt. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitor pozwalający na podgląd zapisu.
 2. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i  mienia, z którym Urząd zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych,
  2. Inspektor Ochrony Danych,
  3. Osoby upoważnione przez dyrektora Urzędu.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.
 3. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:

a. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,

b. prawo dostępu do nagrań - w uzasadnionych przypadkach,

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 6

Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądowi  w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do dyrektora Urzędu z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Uzasadniony wniosek z określoną datą i godziną zdarzenia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 4. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na dysku twardym Administratora na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest na nośniku cyfrowym jedynie uprawnionym organom. Termin ten może zostać wydłużony zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7

Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.
do góry