Nawigacja

Urząd

Regulamin monitoringu

Autor : Grzegorz Gałuszka
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

REGULAMIN MONITORINGU W OKRĘGOWYM URZĘDZIE MIAR

WE WROCŁAWIU z dnia 4 kwietnia 2023 r.

 

§ 1

Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu;
  2. lokalizacje usytuowania kamer na zewnątrz – załącznik nr 1 Regulaminu;
  3. lokalizacje usytuowania kamer wewnątrz – załącznik nr 2 Regulaminu;
  4. zasady zapisu obrazu;
  5. zasady udostępniania zapisów monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, zwany dalej Urzędem, z siedzibą przy ulicy Młodych Techników 61-63 we Wrocławiu.
 3. Przy wejściu do budynku Urzędu znajdują się tablice informacyjne o treści „obiekt monitorowany”.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępna jest na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu oraz na stronie internetowej wroclaw.gum.gov.pl.
 5. Regulamin monitoringu w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu dostępny jest na stronie internetowej wroclaw.gum.gov.pl.

§ 2

Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie Urzędu.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane.

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar Urzędu objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje: teren wokół budynku Urzędu, parking wraz z garażami, chodnik przy ul. Młodych Techników 61-63 oraz korytarz przy Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Legalizacji.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 30 dni licząc od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Po upływie okresu o którym mowa w pkt. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitor pozwalający na podgląd zapisu.
 2. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. pracownicy podmiotu zewnętrznego, świadczącego usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i  mienia, z którym Urząd zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i zobowiązał do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych,
  2. Inspektor Ochrony Danych,
  3. Osoby upoważnione przez dyrektora Urzędu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.
 3. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
 1. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
 2. prawo dostępu do nagrań - w uzasadnionych przypadkach,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądowi w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do dyrektora Urzędu z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Uzasadniony wniosek z określoną datą i godziną zdarzenia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 4. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na dysku twardym Administratora na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest na nośniku cyfrowym jedynie uprawnionym organom. Termin ten może zostać wydłużony zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7

Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

 

 

 

 

do góry