Nawigacja

Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Autor : Katarzyna Grubecka
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Fundusz Socjalny - Komisja Socjalna

 

Do zadań Komisji Socjalnej należy m.in.:

- opiniowanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku,

- opiniowanie wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe,

- opiniowanie wniosków o zapomogi,

- przedstawianie Dyrektorowi Urzędu propozycji przyznanych świadczeń socjalnych,

- zgłaszanie propozycji podziału dostępnych środków,

- udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy socjalnej.

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku składa się w terminie od 2 stycznia do 13 kwietnia do Referatu Kadr.

Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku można pobrać tutaj.

Adres e-mailowy: ks.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

Skład Komisji Socjalnej:

Katarzyna Grubecka - Przewodnicząca, tel. 71 35 80 236

Piotr Karasz

Mateusz Seneczko

Justyna Stępniak

Mariusz Szydłowski

Iwona Wojdat

 

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – Zarząd KZP

 

Celem KZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie pomocy materialnej w formie pożyczek
i zapomóg na zasadach ustalonych w Statucie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu.

Sprawami KZP zajmuje się Zarząd KZP, który jest również Administratorem Danych Osobowych (Klauzula informacyjna RODO do pobrania).

 

Do kompetencji Zarządu należy m.in.:

- przyjmowanie członków KZP i skreślanie ich z listy,

- prowadzenie ewidencji członków KZP,

- przyznawanie pożyczek, ustalanie okresów ich spłaty i podejmowanie decyzji o odroczeniu spłaty pożyczek,

- przyznawanie zapomóg,

- zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

- reprezentowanie interesów KZP wobec Dyrektora OUM Wrocław,

- współdziałanie z pracownikami OUM Wrocław wyznaczonymi przez Dyrektora OUM Wrocław do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej, obsługi prawnej KZP i w zakresie ochrony danych osobowych członków KZP.

 

Formularze do pobrania:

 

Deklaracja przystąpienia do KZP

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki

Wniosek o częściowe wycofanie wkładów

Wniosek o częsciowe przeksięgowanie wkładów

Wniosek o zawieszenie pobierania wkładów

Wniosek o przyznanie zapomogi

 

 

Skład Zarządu KZP:

Przewodnicząca – Katarzyna Grubecka, tel. 71 35 80 236

Sekretarz – Łukasz Kopko

Skarbnik – Katarzyna Kotlarska

do góry