Nawigacja

WCAG

Deklaracja dostępności Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora strony, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo w całości. Powodem jest to, że pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-01
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Pałczyński.
 • E-mail: tomasz.palczynski@poczta.gum.gov.pl
 • Telefon: 713940245

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
 • Adres: ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław
 • E-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 • Telefon: 713940200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław

 1. Siedziba Urzędu oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do głównego wejścia do budynku z poziomu chodnika prowadzą dwustopniowe schody. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Nad dzwonkiem umieszczona jest tabliczka informacyjna również w  języku Braille’a. Wejście nie jest ograniczone systemem kontroli dostępu. Interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu przez Punkty Obsługi Klienta: Wydziału Usług Metrologicznych oraz Wydziału Legalizacji zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym do budynku. Ponadto dostępne jest wejście dla interesantów od strony parkingu. Na parter Urzędu, zarówno od strony wejścia głównego jak i parkingu prowadzi nie więcej niż 12 stopni schodów.
 2. Budynek posiada windę osobową, do której  nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze zapewniają swobodną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Zapewniona jest minimalna szerokość biegu schodów i szerokość spoczników. Na poszczególnych kondygnacjach brak jest barier takich jak dodatkowe schody, wysokie progi czy różnice w poziomie. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed głównym wejściem do budynku.
 3. W budynku nie ma platform, pętli indukcyjnej. W przypadku chęci skorzystania przez osobę niepełnosprawną z usług OUM we Wrocławiu, interesant wcześniej telefonicznie umawia termin swojej wizyty celem przygotowania pochylni. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Urząd dysponuje dużym wydzielonym i wielostanowiskowym parkingiem dla pracowników i Interesantów. Od strony ulicy Młodych Techników jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.
 5. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren OUM we Wrocławiu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Ogólny kontakt do OUM we Wrocławiu: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl , tel.: 71 39 40 200.

Wydział Zamiejscowy w Legnicy, ul. Stefana Batorego 7 59-220 Legnica 

 1. Aby dotrzeć do głównego wejścia do Wydziału należy pokonać sześć schodów o szerokości 155 cm.  Stopnie te są wyposażone z jednej strony w poręcz. Brak w infrastrukturze schodów urządzeń i innych elementów, umożliwiających bezpośrednią pomoc osobom posiadającym trudności w poruszaniu się – np. platformy do przewozu wózka inwalidzkiego. Pierwsze drzwi wejściowe do Wydziału nie otwierają się automatycznie. Ich szerokość po rozłożeniu drugiego, dodatkowego skrzydła wynosi 140 cm. Po przekroczeniu tych drzwi znajduje się niewielki korytarz, z którego drugie drzwi po lewej stronie prowadzą do Punktu Obsługi Klienta Wydziału. Szerokość tych drzwi wynosi 77 cm.  Drugie drzwi „Wejście służbowe” – na wprost głównego wejścia do Wydziału otwierają się na szerokość 140 cm i w tym pomieszczeniu Wydziału można obsłużyć również osobę niepełnoprawną na wózku inwalidzkim. Wejście do Wydziału nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Istnieje możliwość – po wcześniejszym, telefonicznym poinformowaniu pracownika Wydziału, wejścia do Wydziału poprzez boczne, techniczne drzwi wejściowe - od strony podwórza. Wejście to umożliwia swobodny wjazd wózka inwalidzkiego z poziomu podwórka.
  W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Na terenie posesji wydziału, w jego podwórzu znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne.
 4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, ul. Długa 72,  58-100 Świdnica 

 1. Wejście główne do budynku z poziomu chodnika następuje po przekroczeniu jednego stopnia. Za drzwiami znajdują się czterostopniowe schody prowadzące do drzwi wahadłowych, za którymi znajduje się po lewej stronie wejście do Wydziału. Punkt Obsługi Klienta znajduje się z prawej strony naprzeciw drzwi wejściowych.
 2. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Przed budynkiem nie ma parkingu z wydzielonym miejscem  przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
 4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Wydział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 23, 58-500 Jelenia Góra 

 1. Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość jest wzniesiony w stosunku do poziomu
  ul. Bankowej i wyposażony w pochylnię. Bezpośrednie wejście do budynku stanowią czterostopniowe schody. Nie są one wyposażone
  w platformy czy inne dodatkowe elementy konstrukcyjne pomocne dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się samoczynnie, posiadają dodatkowe skrzydło, które po rozłożeniu daje szerokość wejścia ponad 90 cm. Przy drzwiach wejściowych, na wysokości około 1,5 m znajduje się dzwonek. Po wejściu do korytarza budynku znajdują się kolejne drzwi, dwuskrzydłowe, które również nie otwierają się samoczynnie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
 1. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze na wprost od wejścia. Szerokość przejść pozwala na swobodne poruszanie się na wózku
  w obszarze obsługi Klientów (próg o wysokości do 2,5 cm). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy, nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Przy ulicy Bankowej występują ogólnodostępne miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania.
 3. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wydział Zamiejscowy w Brzegu ul. Wolności 1, 49-300 Brzeg

 1. Dojście do budynku z poziomu chodnika publicznego odbywa się wewnętrznym chodnikiem, który jest wielopoziomowy (2 spiętrzenia / stopnie), następnie schodami do drzwi wejściowych do Urzędu. Przed schodami do Urzędu, na ścianie jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika urzędu do udzielenia pomocy.
 2. Pomieszczenia urzędowe znajdują się na trzech kondygnacjach, wejście do każdego pomieszczeń wiąże się z pokonaniem progu.
  W budynku nie ma windy, nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Urząd posiada własny, wewnętrzny parking dla pracowników i klientów bez wyznaczonego osobnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wydział Zamiejscowy w Opolu ul. Skromna 2, 45-351 Opole

 1. Główne wejście na teren Wydziału Zamiejscowego odbywa się z poziomu chodnika, przez bramkę wejściową o szerokości 1 m.
  Do głównego wejścia do budynku prowadzą sześciostopniowe schody.
 2. Wejście do Punktu Obsługi Klienta odbywa się poprzez drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości 1m, pomiędzy którymi znajduje się przedsionek. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Wydział Zamiejscowy w Nysie ul. Witosza Stwosza 9, 48-300 Nysa 

 1. Wejście do budynku stanowią dwustronne schody składające się z 7 stopni po każdej ze stron, biegnące do płyty spoczynkowej. Zarówno schody jak i płyta spoczynkowa zabezpieczone są balustradą. Wejście do budynku następuje z poziomu płyty.
 2. Poziomy podłogi w korytarzu między drzwiami wejściowymi i rozsuwanymi a Punktem Obsługi Klienta są na jednej wysokości. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu ogólnodostępnym przy ulicy Wita Stwosza.
 4. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
do góry